பறிக்கப்படும் புலமைச் செயற்பாட்டு சுதந்திரம்: மௌனம் காக்கும் யாழ். பல்கலைக்கழகம்

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் புலமைச் செயற்பாட்டு சுதந்திரம் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருவது தொடர்பில் அரசியல் ஆய்வாளர் நிலாந்தன் தெரிவிக்கும் கருத்துகள் வருமாறு,