2020 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குப் பின்னரான தமிழர் தாயக அரசியல் நிலைமைகள் (Video)

2020 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குப் பின்னரான தமிழ் அரசியல் நிலைமைகள் குறித்து விளக்குகிறார் அரசியல் ஆய்வாளர் யோதிலிங்கம்.